ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 卛_¢¨é‡‘投åQšåšä¼˜â€œé‡‘融+”高新项目频è‡?/title> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="SiteName" /> <meta content="www.056494.live" name="SiteDomain" /> <meta content="3702820003" name="SiteIDCode" /> <meta content="卛_¢¨è¦é—»" name="ColumnName" /> <meta content="卛_¢¨è¦é—»" name="ColumnType" /> <meta content="卛_¢¨é‡‘投åQšåšä¼˜â€œé‡‘融+”高新项目频è‡? name="ArticleTitle" /> <meta content="2019-12-10" name="PubDate" /> <meta content="卛_¢¨æ”¿åŠ¡¾|? name="ContentSource" /> <meta content="1" name="pagetype" /> <meta content="text/html; charset=gb2312" http-equiv="Content-Type" /> <link href="/jmcss/jmmain.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><script src="/support/ckplayer/ckplayer.js"></script> <script> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://#/hm.js?da2774cac6c436e647f54df28bd002e0"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); </script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <script src="http://xxcj.bdb.shandong.gov.cn:81/juba_md.js"></script> <div class="bj"><script src="/jmcss/jquery-3.4.1.min.js"></script> <script type="text/javascript"> // 首页点击搜烦执行查询 function searchInfoClick() { var typeEncode = encodeURIComponent("全部"); var search = document.getElementById("searchword").value; if (search != "") { var searchEncode = encodeURIComponent(search); var url = "http://120.221.95.67:9001/jmsearch/news/search?wd=" + searchEncode + "&pn=1&type=" + typeEncode +"&scope=a&order=related&site=28356027"; window.open(url); } } </script> <style> .toplink1 { float: right; height: 30px; margin:0 10px 10px 0; } .toplink1 img { float: left; } .toplink1 a { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } .toplink1 span { color: #000000; display: block; float: left; font-size: 12px; line-height: 24px; margin-top: 3px; } .toplink1 a:hover { color: #000000; font-size: 12px; line-height: 24px; font-weight:bold; } </style> <div class="top"> <div class="top-bar"> <div style="float: left;font-size:12px;margin-top:5px;"> <script> var CalendarData=new Array(20); var madd=new Array(12); var TheDate=new Date(); var tgString="甲乙丙丁戊己庚辛壬癸"; var dzString="子丑寅卯辰埩午未申酉戌亥"; var numString="一二三四五六七八九å?; var monString="正二三四五六七八九十冬腊"; var weekString="日一二三四五å…?; var sx="鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪"; var cYear; var cMonth; var cDay; var cHour; var cDateString; var DateString; var Browser=navigator.appName; function init() { CalendarData[0]=0x41A95; CalendarData[1]=0xD4A; CalendarData[2]=0xDA5; CalendarData[3]=0x20B55; CalendarData[4]=0x56A; CalendarData[5]=0x7155B; CalendarData[6]=0x25D; CalendarData[7]=0x92D; CalendarData[8]=0x5192B; CalendarData[9]=0xA95; CalendarData[10]=0xB4A; CalendarData[11]=0x416AA; CalendarData[12]=0xAD5; CalendarData[13]=0x90AB5; CalendarData[14]=0x4BA; CalendarData[15]=0xA5B; CalendarData[16]=0x60A57; CalendarData[17]=0x52B; CalendarData[18]=0xA93; CalendarData[19]=0x40E95; madd[0]=0; madd[1]=31; madd[2]=59; madd[3]=90; madd[4]=120; madd[5]=151; madd[6]=181; madd[7]=212; madd[8]=243; madd[9]=273; madd[10]=304; madd[11]=334; } function GetBit(m,n) { return (m>>n)&1; } function e2c() { var total,m,n,k; var isEnd=false; var tmp=TheDate.getYear(); if (tmp<1900) tmp+=1900; total=(tmp-2001)*365 +Math.floor((tmp-2001)/4) +madd[TheDate.getMonth()] +TheDate.getDate() -23; if (TheDate.getYear()%4==0&&TheDate.getMonth()>1) total++; for(m=0;;m++) { k=(CalendarData[m]<0xfff)?11:12; for(n=k;n>=0;n--) { if(total<=29+GetBit(CalendarData[m],n)) { isEnd=true; break; } total=total-29-GetBit(CalendarData[m],n); } if(isEnd)break; } cYear=2001 + m; cMonth=k-n+1; cDay=total; if(k==12) { if(cMonth==Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth=1-cMonth; if(cMonth>Math.floor(CalendarData[m]/0x10000)+1) cMonth--; } cHour=Math.floor((TheDate.getHours()+3)/2); } function GetcDateString() { var tmp=""; tmp+=tgString.charAt((cYear-4)%10); //òq´å¹² tmp+=dzString.charAt((cYear-4)%12); //òq´æ”¯ tmp+="òq?"; tmp+=sx.charAt((cYear-4)%12); tmp+=") "; if(cMonth<1) { tmp+="é—?; tmp+=monString.charAt(-cMonth-1); } else tmp+=monString.charAt(cMonth-1); tmp+="æœ?; tmp+=(cDay<11)?"åˆ?:((cDay<20)?"å?:((cDay<30)?"å»?:"å?)); if(cDay%10!=0||cDay==10) tmp+=numString.charAt((cDay-1)%10); tmp+=" "; /* if(cHour==13)tmp+="å¤?; tmp+=dzString.charAt((cHour-1)%12); tmp+="æ—?; */ cDateString=tmp; return tmp; } function GetDateString() { var tmp=""; var t1=TheDate.getYear(); if (t1<1900)t1+=1900; tmp+=t1 +"òq? +(TheDate.getMonth()+1)+"æœ? +TheDate.getDate()+"æ—?" /* +TheDate.getHours()+":" +((TheDate.getMinutes()<10)?"0":"") +TheDate.getMinutes() */ +" 星期"+weekString.charAt(TheDate.getDay()); DateString=tmp; return tmp; } init(); e2c(); GetDateString(); GetcDateString(); document.write(DateString,"  å†œåŽ†",cDateString); </script> </div> <div style="float: left;width:380px;margin-left:50px;"> <iframe width="310" scrolling="no" height="19" frameborder="0" src="http://i.tianqi.com/index.php?c=code&id=40&icon=1&py=jimo&num=3" allowtransparency="true"></iframe> </div> <div style="font-size: 12px;width: 80px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" target="_blank">æ™ø™ƒ½æœºå™¨äº?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 50px;float: left;margin-top: 5px;"><a target="_blank" >无障¼„?/a></div> <div style="font-size: 12px;width: 90px;float: left;height: 30px;margin: 0 10px 10px 10px;"><img src="/jmimages/0509mail.png" style="width: 24px;float:left;"><a target="_blank" style="float: right;margin-top: 5px;">å±×ƒ¸œå…¬åŠ¡é‚?/a></div> <div style="float: right;"> <table style="width:120px;margin-top:-5px;"><tr> <td> <div class="toplink1" id="return" style="display: none;"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a href="http://www.056494.live/n3203/yhtxindex.html"> <div id="userName"></div> </a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="Tuichu()">退å‡?/a></span> </div> <div class="toplink1" id="login"> <img src="/jmimages/index_14.png"> <span> <a onclick="toLogin()">ç™Õd½•</a></span><span style="margin-left:10px;"> <a onclick="toRegister()">注册</a></span> </div> </td></tr></table> <script language=javascript> //子页面单独js $(function(){ if($("#cxfwptFrame")){ var token = getCookie("token"); $("#cxfwptFrame").attr("src","http://60.209.94.44:8080/?token="+token+"=" ); } }) //公用JS function Base64() { // private property _keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/="; // public method for encoding this.encode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3, enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = _utf8_encode(input); while (i < input.length) { chr1 = input.charCodeAt(i++); chr2 = input.charCodeAt(i++); chr3 = input.charCodeAt(i++); enc1 = chr1 >> 2; enc2 = ((chr1 & 3) << 4) | (chr2 >> 4); enc3 = ((chr2 & 15) << 2) | (chr3 >> 6); enc4 = chr3 & 63; if (isNaN(chr2)) { enc3 = enc4 = 64; } else if (isNaN(chr3)) { enc4 = 64; } output = output + _keyStr.charAt(enc1) + _keyStr.charAt(enc2) + _keyStr.charAt(enc3) + _keyStr.charAt(enc4); } return output; } // public method for decoding this.decode = function (input) { var output = ""; var chr1, chr2, chr3; var enc1, enc2, enc3, enc4; var i = 0; input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, ""); while (i < input.length) { enc1 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc2 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc3 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); enc4 = _keyStr.indexOf(input.charAt(i++)); chr1 = (enc1 << 2) | (enc2 >> 4); chr2 = ((enc2 & 15) << 4) | (enc3 >> 2); chr3 = ((enc3 & 3) << 6) | enc4; output = output + String.fromCharCode(chr1); if (enc3 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr2); } if (enc4 != 64) { output = output + String.fromCharCode(chr3); } } output = _utf8_decode(output); return output; } // private method for UTF-8 encoding _utf8_encode = function (string) { string = string.replace(/\r\n/g,"\n"); var utftext = ""; for (var n = 0; n < string.length; n++) { var c = string.charCodeAt(n); if (c < 128) { utftext += String.fromCharCode(c); } else if((c > 127) && (c < 2048)) { utftext += String.fromCharCode((c >> 6) | 192); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } else { utftext += String.fromCharCode((c >> 12) | 224); utftext += String.fromCharCode(((c >> 6) & 63) | 128); utftext += String.fromCharCode((c & 63) | 128); } } return utftext; } // private method for UTF-8 decoding _utf8_decode = function (utftext) { var string = ""; var i = 0; var c = c1 = c2 = 0; while ( i < utftext.length ) { c = utftext.charCodeAt(i); if (c < 128) { string += String.fromCharCode(c); i++; } else if((c > 191) && (c < 224)) { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); string += String.fromCharCode(((c & 31) << 6) | (c2 & 63)); i += 2; } else { c2 = utftext.charCodeAt(i+1); c3 = utftext.charCodeAt(i+2); string += String.fromCharCode(((c & 15) << 12) | ((c2 & 63) << 6) | (c3 & 63)); i += 3; } } return string; } } $(function () { var userid = getCookie("userid"); console.log("开始获取userid ====:"+userid ); if (userid == "" || userid == null) { var ticket = getQueryParam("ticket"); if(ticket != ""){ console.log("æ ÒŽ®tickethuoqu ====:"+ticket); getTokenByTicket(ticket); }else{ document.getElementById("login").style.display = ""; document.getElementById("return").style.display = "none"; } } else { var b = new Base64(); var name = b.decode(getCookie("nickname")); $("#userName").html(name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.056494.live/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; } }); function getQueryParam(Param){ var query = window.location.search.substring(1); var vars = query.split("&"); for (var i=0;i<vars.length;i++) { var pair = vars[i].split("="); if(pair[0] == Param){ return pair[1]; } } return ""; } function Tuichu() { setCookie("userid"); setCookie("nickname"); window.location.href="http://www.056494.live"; } function addUserInfoCookie(userInfo){ var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); var b = new Base64(); var name = b.encode(userInfo.name); var address = b.encode(userInfo.address); document.cookie = "userid=" + userInfo.uuid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nickname=" + name + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "address=" + address + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "authlevel=" + userInfo.authlevel + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "birth=" + userInfo.birth + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardEndTime=" + userInfo.cardEndTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardObverse=" + userInfo.cardObverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardReverse=" + userInfo.cardReverse + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardStarTime=" + userInfo.cardStarTime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "cardid=" + userInfo.cardid + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "code=" + userInfo.code + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "email=" + userInfo.email + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "isauthuser=" + userInfo.isauthuser + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "loginname=" + userInfo.loginname + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "logintime=" + userInfo.logintime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "mobile=" + userInfo.mobile + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "nation=" + userInfo.nation + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "regtime=" + userInfo.regtime + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); document.cookie = "sex=" + userInfo.sex + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function getCookie(name) { var arr, reg = new RegExp("(^| )" + name + "=([^;]*)(;|$)"); if (arr = document.cookie.match(reg)) return unescape(arr[2]); else return null; } var getokenurl = "http://60.209.94.42:82/gov-login-webapp/govlogin/getTokenByTicket?ticket="; function getTokenByTicket(ticket){ $.ajax({ type: "GET", url:getokenurl +ticket, success:function(d){ if(d!= ""){ var data = eval('('+d+')'); setTokenToCookie(data.token); getUserInfoByToken(data.token); }else{ alert("获取token信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取token信息å¤ÞpÓ|'); } }); } function setTokenToCookie(token){ console.log("token===11111:"+token); var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() + 30*60*1000); document.cookie = "token=" + token + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); var token = getCookie("token"); console.log("token==="+token); } //讄¡½®cookie function setCookie(cname) { var exp = new Date(); exp.setTime(exp.getTime() - 1); var cval = getCookie(cname); if (cval != null) document.cookie = cname + "=" + cval + ";path=/;expires=" + exp.toGMTString(); } function toLogin(){ location.; } function toRegister(){ location.; } var getUserInfoByTokenUrl ="http://60.209.94.42:82/gov-login-webapp/govlogin/getUserInfoByToken?token="; function getUserInfoByToken(token){ $.ajax({ type: "GET", url:getUserInfoByTokenUrl+token, success:function(d){ if(d==""){ console.log("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); return; } var data = eval('('+d+')'); if(data!= ""){ addUserInfoCookie(data); $("#userName").html(data.name); $("#userName").parent().attr("onclick","window.location.href='http://www.056494.live/n3203/yhtxindex.html'"); document.getElementById("login").style.display = "none"; document.getElementById("return").style.display = ""; }else{ alert("获取用户信息å¤ÞpÓ|"); } }, error:function(){ alert('获取用户信息å¤ÞpÓ|'); } }); } </script> </div> </div> </div> <!-----头部开å§?---> <div class="head"> <div class="head-left left"> <img width="304" alt="" src="/jmimages/img-1-1.png"></div> <div style="clear:both;"></div> <div style="float:right; margin:-70px 15px 0 0;"> <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"> <tbody><tr> <td> <label> <input type="text" name="allSearch_Content" id="searchword" class="head-search-input"></label> </td> <td><input width="54" type="image" height="41" src="/jmimages/img-2.png" onclick="searchInfoClick();" name="imageField2" id="searchword"></td> <td><a target="_blank" ><img src="/jmimages/sousuo.png" alt=""></a></td> </tr> </tbody></table> </div> </div> <style> .nav-wrap { background-color: #0B7BD6; border-bottom: 0 sotdd #000000; border-top: 0 sotdd #000000; height: 60px; margin: 0 auto; width: 1025px; } .example-one{text-align:center;tdst-style:none;width:1025px} .example-one td{display:intdne-block;height: 60px;} .example-one a{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:#ffffff;font-size:21px;float:left;padding:1px 16px 4px 16px;text-decoration:none;} .example-one a:hover{font-family:"å¾®èÊY雅黑";color:white} </style> <div class="nav-wrap"> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" class="example-one"> <tr> <td><a target="_parent" href="http://www.056494.live">首页</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3201/index.html">信息公开</a></td> <td><a target="_blank" >政务服务</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/index.html">政民互动</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3205/index.html">投资卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3204/n3217/index.html">走进卛_¢¨</a></td> <td><a target="_parent" >½C¾ä¼šæœåŠ¡òq›_°</a></td> <td><a target="_parent" href="/n3203/cxindex.html">营商服务òq›_°</a></td> </tr> </table> </div> <!-----新闻开å§?---><!-----ä¸ÖM½“内容开å§?---> <div class="inf x"><div class="inf-local" > <div class="inf-local-l left"><img src="/jmimages/ico-29.png" alt=""/></div> <div class="inf-local-r left">当前位置åQ? <span class="bread"> <a href="/index.html">首页</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/index.html" >信息公开</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3234/index.html" >新闻中心</a> <font color="#000000"> > </font><a href="/n3201/n3234/n3237/index.html" >卛_¢¨è¦é—»</a> </span> </div></div> <!--content.begin--> <style> .inf-title-top2 { color: #000000; font-size: 25px; margin-top: 10px; } </style> <div class="inf-title"> <div class="inf-title-top center bold"><!--[标题]-->卛_¢¨é‡‘投åQšåšä¼˜â€œé‡‘融+”高新项目频è‡?!--[标题]--></div> <div class="inf-title-bottom center">来源åQ?!--[来源]-->新即墨报<!--[来源]--> 日期åQ?!--[发布日期]-->2019-12-10<!--[发布日期]--> </div> <div class="inf-title-x"> </div> </div> <div class="inf-content font-16" id='Zoom2'><!--[正文]--><p style="text-align: left;">  今年以来åQŒæˆ‘åŒÞZ¸å­—æ¹¾¿U‘技金融投资有限公司åQˆä»¥ä¸‹ç®€¿U°â€œå³å¢¨é‡‘投”)聚焦“双招双引”攻势,ž®†â€œé‡‘融+¿U‘技”“金融+产业”等“金融+”业态作为重ç‚ÒŽ–¹å‘,¿U¯æžä¸Žå›½å†…知名投资公司开展合作,以åã^台化思维åQŒå¸‚场化、专业化˜qä½œåQŒäؓ高新¿U‘技产业的技术研发创新提供资金保障和服务åQŒåŠ©åŠ›æˆ‘区吸引青岛媄创信息科技有限公司、美˜¡å³äº«æœºå™¨äh½{‰é¡¹ç›®è½æˆ—÷€?/p><p style="text-align: left;">  “今òq?月,卛_¢¨ä¸Žæ¸…华启˜qªæŽ§è‚¡å…¬å¸å¯¹æŽ¥ï¼Œå¼•è¿›äº†åª„创科技åQŒå®ƒæ˜¯ä¸­å›½ç¬¬ä¸€ä¸ªã€ä¸–界第三个实现光æ‡L导元件和SLM½Iºé—´å…‰è°ƒåˆ¶å™¨é‡äñ”的公司。”即墨金投相兌™´Ÿè´£äh介绍è¯ß_¼Œäº†è§£åˆ°åª„创科技在落地我区时˜q˜æœ‰èµ„金斚w¢çš„需求,他们累计向媄创公司提供资é‡?åQ?4亿元åQŒå®žçŽ°é¡¹ç›®è½åœ°ã€‚如今,以媄创科技为龙头的人工æ™ø™ƒ½™å¹ç›®åQŒåŠ©åŠ›å³å¢¨æ‰“造世界æ؜合现实之都ã€?/p><p style="text-align: left;">  8月䆾åQŒæ–°æ¯…投资基金管理(北京åQ‰æœ‰é™å…¬å¸æ¥åˆ°å³å¢¨é‡‘投,ž®±åŒ—京进化者机器äh公司投资事宜˜q›è¡ŒæŽ¥æ´½ã€‚北京进化者机器äh公司是国安™«˜¿U‘技企业åQŒä¸»è¦ä»Žäº‹æ™ºèƒ½æœºå™¨äh的研发生产。äؓ吸引该项目落圎ͼŒé‡‘投æ ÒŽ®æ–°æ¯…公司提供的投资方案,专门讄¡«‹äº†ä¸€ç«™å¼æœåŠ¡æœºåˆ¶ã€‚在新毅公司到访的第二天ž®±é’ˆå¯¹åˆä½œäº‹™å¹å±•å¼€äº†æ­£å¼è°ˆåˆ¤ï¼Œåœ¨æœ€çŸ­çš„æ—‰™—´å†…敲定了合作¾l†èŠ‚。在正式合作协议½{¾è®¢åŽï¼Œé‡‘投招商团队协助新毅公司˜q›è¡ŒåŸºé‡‘的工商登讎ͼŒòq¶åˆ©ç”¨å…¬å¸èµ„源积极与工商登记部门å¯ÒŽŽ¥æ²Ÿé€šï¼Œ¾~©çŸ­äº†æ‰‹¾l­åŠžç†æ—¶é—ß_¼Œæ­£å¼½{„¡º¦ä¸åˆ°ä¸€å‘¨å°±å®Œæˆäº†åŸºé‡‘落地的全部登记手箋。同时äؓ了给基金å¯ÀL‰¾ä¸€ä¸ªæœ€ç†æƒ³çš„托½Ž¡è̎æˆøP¼Œé‡‘投员工带领新毅公司拜访了多安™“¶è¡Œï¼Œæœ€¾lˆé€‰å®šäº†ä¸€å®¶å…·å¤‡ä¸“业托½Ž¡èµ„质、信誉度高的银行作äؓ基金账户的托½Ž¡æ–¹ã€‚从合作谈判、基金工商注册,到基金è̎æˆäh‰˜½Ž¡ã€åŸºé‡‘备案,金投作äؓ投资方,在项目中不仅资金投入åQŒè¿˜ä¸ºåˆä½œæ–¹è¥é€ äº†æœ€ä¾¿åˆ©çš„营商环境和投资条äšgåQŒäؓ我区招商引资工作搭徏了稳固åã^台。新毅公司总裁姜立­‘…说åQšâ€œå³å¢¨é‡‘投公司的全方位服务ä‹É我们充分感受åˆîCº†â€˜å³å¢¨é€Ÿåº¦â€™ã€‚â€?/p><p style="text-align: left;">  基金助力高新技术企业落地即墨。即墨金投与新毅投资基金½Ž¡ç†åQˆåŒ—京)有限公司合作成立首期募集资金ä¸?åQ?8亿元的青岛毅智壹期股权投资基金,重点投资于智能制造、机器äh、äh工智能、生物制药、新能源、生态保护领域;与天奇(北京åQ‰æŠ•èµ„管理有限公司签¾U¦ï¼Œå‡ø™µ„1亿元åQŒåˆä½œæˆç«‹å¤©å¥‡åˆ›æŠ•åŸºé‡‘,重点投资“äh工智能+互联¾|‘”技术与行业åQ›ä¸Žä¸­é‡‘甲子投资基金½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸½{„¡º¦åQŒè®¡åˆ’出èµ?亿元åQŒåˆä½œæˆç«‹ä¸­é‡‘国调青岛科技创新基金åQŒé‡ç‚ÒŽŠ•èµ„于æ–îC¸€ä»£ä¿¡æ¯æŠ€æœ¯é¢†åŸŸï¼›å·²ä¸Žä¸­èˆªåˆ›æ–°èµ„本½Ž¡ç†æœ‰é™å…¬å¸½{¾è®¢åˆä¼™åè®®åQŒè®¡åˆ’合作成立总规æ¨?亿元的æ“v‹‚€åŸºé‡‘åQŒé‡ç‚ÒŽŠ•èµ„æ“v‹z‹ã€åŒ»ç–—、食品等‹‚€éªŒæ£€‹¹‹é¢†åŸŸã€‚äؓ了让入驻的基金公åæ€½“验到贴心服务åQŒé‡‘投专门成立招商团队,为入é©ÕdŸºé‡‘公司提供工商注册、备案、咨询等一站式服务åQŒåœ¨çŸ­æ—¶é—´è·¨­‘Šä»Žè½æˆ·åˆ°â€œå…¥å¸‚”的各类兛_£åQŒæœ€å¤§é™åº¦é™ä½Žåˆ¶åº¦æ€§äº¤æ˜“成本,让基金公司术业有专攻、无忧发展ã€?/p><p style="text-align: left;">  如今åQŒè¶Šæ¥è¶Šå¤šåƒå½±åˆ›¿U‘技和美˜¡å³äº«æœºå™¨äh˜q™æ ·çš„高¿U‘技企业正不断集聚即墨。围¾l•æ–°ä¸€ä»£ä¿¡æ¯æŠ€æœ¯ã€äh工智能、区块链、机器äh、生物制药、新能源½{‰æ–°å…´æŠ€æœ¯é¢†åŸŸï¼Œé‡‘投ž®†ç‘ô¾l­å‘力,吸引更多优质企业、优质项目落地即墨,助推“äh工智能生态圈”徏设ã€?/p><!--[正文]--> </div> <!--content.end--> </div> <script src="/jmjs/sitefoot33.js"></script> <script type="text/javascript" src=""></script> </div> <a href="http://www.056494.live/"><span class="STYLE1">×öÅ£ÔþÌÇ ×¬Ç®Âð</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.pcrfst.buzz">ѾѾ½­Î÷Â齫ÏÂÔØ</a> <a href="http://www.811144.buzz">ÐÇÁ¦²¶ÓãÓÎϷƽ̨</a> <a href="http://www.547899.tw">ʱʱÀÖ³¤ÁúÌáÐÑÈí¼þ</a> <a href="http://www.769814.buzz">ÐÒÔËÈü³µ¿ª½±ÀúÊ·×ßÊÆͼ</a> <a href="http://www.404612.tw">¹ÉƱÊг¡´óÅÌ</a> <a href="http://www.siqfjb.buzz">¿¨ÎåÐÇÂ齫³þ</a> <a href="http://www.yjumtt.tw">À¶¶Ü¹É·Ý¹ÉƱ·ÖÎö </a> <a href="http://www.texerp.buzz">¼ªÁÖÊÐÂ齫ÏÂÔØ°æ</a> <a href="http://www.910408.buzz">2020ÄêÖг¬¿ªÈüʱ¼ä</a> <a href="http://www.tenpyf.buzz">Î人Â齫ÆßƤËÄÀµ¹æÔò</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>